حقوق و دستمزد1

#iguru_button_62f2127044e93 .wgl_button_link { color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_62f2127044e93 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62f2127044e93 .wgl_button_link { border-color: rgba(13,14,17,1); background-color: rgba(13,14,17,1); }#iguru_button_62f2127044e93 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_62f21270452b7 .wgl_button_link { color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_62f21270452b7 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62f21270452b7 .wgl_button_link { border-color: rgba(13,14,17,1); background-color: rgba(13,14,17,1); }#iguru_button_62f21270452b7 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }