خلاصه

 

ما در این محصول سعی بر این داشته ایم نحوه محاسبه حقوق و دستمزد را از بدو ورود نیروی کار تا خاتمه همکاری او با شرکت را با زبانی ساده در قالب مثالهای کاملا کاربردی و تجربی متناسب با نیار بازار کار و منطبق با تمامی مباحث مریوط به قوانین کار ، بیمه و مالیاتهای مستقیم و بودجه ، به همراه تمامی تبصره ها و بخشنامه های جدید سال 1400 عنوان نماییم و شما با مطالعه این کتاب می توانید مهارتهای لازم را جهت تمامی محاسبات و فرمول های حقوق و دستمزد اعم از مزد و مزایا ، پایه سنوات ، پاداش و حق سنوات ، عیدی ، قرادادها ، بیمه و مالیات ، تسویه حساب و بازنشستگی ، مرخصی و … و صدور اسناد حسابداری مربوط به آنها و قوانین کار ، بیمه و مالیات بر حقوق را به راحتی کسب نمائید.

 

کتاب الکترونیکی حقوق و دستمزد مشتمل بر پنج فصل میباشد :

 

فصل اول : قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی ،حاکم بر حقوق و دستمزد.

فصل دوم : محاسبه حقوق و دستمزد.

فصل سوم : قوانین بیمه حقوق و دستمزد پرسنل

فصل چهارم : قوانین مالیات بر حقوق و دستمزد پرسنل

فصل پنجم : حسابداری حقوق و دستمزد

 

و در ادامه ، خلاصه وار بخشی از فهرست جهت آشنایی بیشتر شما با محتوای کتاب آورده شده است :
 1. مفاهیم و تعاریف از منظر قانون کار (ماده 2 و 3 و 4 قانون کار )
 2. شرایط لازم برای صحت قرارداد کار( ماده 9 قانون کار)
 3. آموزش ایجاد لیست حقوق و دستمزد گام به گام به همراه جداول و فرمولها به همراه توضیحات و ذکر نکات مهم و کاربردی
 4. مبحث خاتمه کار ( ماده ۲۱ قانون کار)
 5. تعریف ساعت کار / ساعت کار عادی (ماده 51 قانون کار) / ساعت کار سخت (ماده 52 قانون کار) به همراه به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی )
 6. ماده ۶1 قانون کار
 7. ساعات استراحت و یا صرف غذا ب (ماده 15۰ قانون کار )
 8. آموزش محاسبه ساعات کار موظفی ماهیانه به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی
 9. آموزش نحوه محاسبه جدول ساعات کار موظفی قانونی هر سال جدید
 10. کارکرد واقعی کارگر / کارکرد ساعتی / کارکرد روزانه به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی )
 11. عدم حضور کارگر در محل کار به همراه نکات مهم
 12. شرایط اضافه کاری به همراه نکات مهم
 13. آشنائی با برخی از اصطلاحات کارگزینی :
 14. مزد یا دستمزد / حقوق پایه (مزد مبنا) / مزد ساعتی / کارمزد / مزد ثابت / کارمزد ساعتی ( تبصره 1 ماده 35 قانون کار ) به همراه نکات و تبصره ها و مواد قانونی
 15. طبقه بندی حقوق ثابت یا مزد ثابت (پایه)
 16. آموزش مزایا : مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل / مزایای رفاهی و انگیزه ای / مزایای اجباری / مزایای مستمر نقدی و غیرنقدی / مزایای غیرمستمر نقدی و غیرنقدی / ماده 3۷ قانون کار / به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی )
 17. حق السعی: نکته رفع ابهام (تفاوت مزد ، حقوق و حق السعی در قانون کار) و نکات مهم دیگر
 18. آموزش نحوه محاسبه حقوق ماهانه ( ماده 3۷ قانون کار ) به همراه نکات مهم و کاربردی و ماده های قانونی از جمله ماده 40 قانون کار)
 19. پایه سنوات / تفاوت پایه سنواتی و پاداش سنوات / به هماره تمامی نکات مهم و کاملا کاربردی
 20. پایه سنوات سال اول از چه زمانی محاسبه میشود؟
 21. پایه سنوات سال دوم از چه زمانی تعلق میگیرد؟
 22. آیا محاسبه پایه سنوات سال دوم از ابتدای سال تقویمی اشتباه است ؟
 23. محاسبه پایه سنوات برای کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل و کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل
 24. حداقل مزد
 25. سایر سطوح مزدی (ماده ۴۸ و 49 قانون کار)
 26. آموزش نحوه محاسبه حقوق پایه روزانه کارگر به همراه مثال کاربردی
 27. افزایش پایه سنوات با توجه به بخشنامه حقوق و دستمزد تصویبی ابتدای هر سال (قسمتی ازبخشنامه حداقل مزد ۱۴۰۰ و دستورالعملهای تبعی)
 28. آموزش نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 1۴۰۰ با توجه به بخشنامه تصویبی ۲۷ / 1۲ / 1399 به همراه مثال کاربردی
 29. آموزش نحوه محاسبه اضافه کاری ماهیانه
 30. تحلیل حقوق پایه ساعتی به روش صحیح و غلط به همراه نکات و مثال کاربردی
 31. توضیحات اضافه کار مشمول بیمه و مالیات / مزایای اضافه کاری
 32. تعطیلات و مرخصی ها : انجام کار در روز تعطیل (ماده ۶۲ قانون کار) به همراه نکات و تبصره و مواد قانونی قانون کار
 33. تفاوت جمعه کاری و تعطیل کاری (ماده ۶3 قانون کار ) نحوه محاسبه جمعه کاری / به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی
 34. نوبت کاری / فوق العاده نوبت کاری / شرایط نوبت کاری / به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی
 35. کار مختلط به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی
 36. کار متناوب (ماده 5۸ قانون کار) به همراه نکات و مواد قانونی قانون کار و تبصره ها
 37. آموزش نحوه محاسبه شب کاری / اضافه کاری در شب / به همراه نکات مهم و کاربردی
 38. آموزش نحوه محاسبه نوبت کاری
 39. ماموریت و انواع ماموریت ( درون شهری / برون شهری / برون مرزی ) به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی
 40. رفع ابهام ضرایب ( فوق العاده ها) به همراه تعاریف و نکات مهم و تبصره ها و مواد قانونی و مثال های کاربردی
 41. مرخصی استحقاقی و (ماده 64، 65 ، 66 ، 73 ، 67 ، 69 ، 71 ، 70 ، 78 قانون کار) به همراه تعاریف و نکات مهم و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی
 42. مرخصی استعلاجی ( ماده ۷۴ قانون کار ) به همراه تعاریف و نکات مهم و تبصره ها و مواد قانونی
 43. مرخصی بدون حقوق (ماده ۷۲ قانون کار)
 44. حکم کارگزینی (پرسنلی) به همراه نکات مهم و جدول حکم پرسنلی
 45. آموزش محاسبه حق اولاد و شرایط تحقق حق اولاد به همراه نکات مهم و کاربردی
 46. انواع کسورات قانونی و توافقی حقوق و دستمزد
 47. حقوق و مزایای مشمول و غیر مشمول حق بیمه به همراه تمامی نکات مهم و کاربردی ، تبصره ها و قوانین قانون کار
 48. سایر معافیت های حق بیمه به همراه نکات مهم
 49. جرایم ناشی از عدم ارسال به موقع لیست حقوق و دستمزد
 50. مالیات بر درآمد حقوق
 51. حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمو ل مالیات بر حقوق
 52. معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد به همراه نکات مهم ، تبصره ها و قوانین قانون کار ( ماده ۸۴ ، 92 ، 137 قانون مالیاتهای مستقیم / ماده ۸۴ / ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه )
 53. خلاصه مهمترین معافیت ها
 54. ماده ۸3 ، 84 ، 85 ، 86 ، 92 قانون مالیاتهای مستقیم
 55. سقف حق بیمه قابل پرداخت
 56. حسابداری حقوق و دستمزد
 57. صدور سند حسابداری مربوط به حق بیمه های حقوق و دستمزد به همراه نکات مهم و مثالهای کاربردی
 58. صدور سند حسابداری مربوط به مالیات حقوق و دستمزد به همراه نکات مهم و مثالهای کاربردی
 59. اسناد مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد ( صدور سندهای از ابتدای کار تا مرحله آخر تسویه حساب ) به همراه نکات مهم
 60. صدور سند پرداخت وام به پرسنل
 61. ثبت هزینه حفوق و دستمزد در پایان هر ماه
 62. صدور سند هزینه بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری سهم کارفرما
 63. صدور سند پرداخت حقوق
 64. صدور سند پرداخت حق بیمه مربوط به حقوق به سازمان تامین اجتماعی
 65. صدور سند پرداخت مالیات حقوق اداره امور مالیاتی
 66. صدور سند سایر پرداختهای مربوط به کسر حقوق
 67. آموزش ثبت سند حسابداری کسورات مسکن و اتومبیل ( ماده ۸3 قانون مالیاتهای مستقیم)
 68. حسابداری دستمزد ایام مرخصی ( مانده مرخصی / محاسبه مدت و مبلغ مانده مرخصی سالانه / محاسبه مبلغ بازخرید مرخصی / حساب ذخیره دستمزد مرخصی در پایان سال( ماده ۶۶ قانون کار )
 69. صدور سند حسابداری ذخیره دستمزد ایام مرخصی ( در پایان سال ) به همراه نکات و تبصره ها و مثال کاریردی
 70. تفاوت طلب مرخصی با بازخرید مرخصی به همراه نکات مهم و مثال های کاربردی
 71. مزایای پایان خدمت و تسویه حساب کارکنان ( حسابداری عیدی سالانه )
 72. اسناد حسابداری مربوط به عیدی و پاداش
 73. آموزش نحوه محاسبه عیدی / عیدی و پاداش قانون کار (ماده 74و 39 قانون کار ) / صدور سند عیدی و پاداش ماهانه به همراه مثالها و نکات مهم و تبصره ها و قوانین قانون کار
 74. سنوات پایان خدمت کارکنان (مزایای پایان کار)
 75. مزایای قانونی پایان کار ( پاداش سنوات ) ( تبصره ۴ ماده 41 قانون رفع موانع تولید)
 76. آموزش نحوه محاسبه ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان به همراه مثال های کاربردی ، نکات مهم ، تبصره ها و قوانین قانون کار
 77. حسابداری مزایای پایان خدمت کارکنان ( الف : صدور سند ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان / ب : صدور سند پرداخت سنوات پایان خدمت کارکنان ) به همراه نکات مهم و مثال های کاربردی
 78. مزایای پایان خدمت یا پاداش سنوات به همراه مثال
 79. فرم تسویه حساب با کارکنان (پرسنل)
 80. بازنشستگی
 81. شرایط بازنشستگی
 82. نمونه قرارداد کارشناسی
 83. شرایط و مدت بیمه بیکاری و مدت پرداخت بیمه بیکاری
 84. کارآموز و کار آموزی
 85. نکات مربوط به نرم افزار بیمه
مزایای کتاب الکترونیکی حقوق و دستمزد :

 

 1. داشتن فهرست ااکترونیکی جهت دسترسی سریع و آسان به مطلب مورد نظر
 2. آموزش تمامی نکات ریز و تخصصی ( از مبتدی تا پیشرفنه ) متناسب با نیاز بازار کار و منطبق با قوانین بصورت کاریردی و تجربی با زبان ساده و روان
 3. دارای فونت زیبا و تصاویر و صفحه آرائی کاملا حرفه ای و رنگی جهت فهم بهتر مطالب
 4. تشریح کامل مباحث پرکاربرد قانون کار ، بیمه و مالیات بر حقوق و دستمزد
 5. شامل تمامی بخشنامه ها و تبصره های جدید سازمانها
 6. آموزش تمامی فرمولها و محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل
 7. آموزش نحوه صدور اسناد حسابداری مربوط به آن
 8. گردآوری فرم ها و قراردادهای مورد نیاز
 9. اشاره به نکات مهم و اشتباهاتی که هنوز حسابداران باتجربه مرتکب میشوند
 10. آموزش هر مطلب حقوق و دستمزد بصورت آوردن قوانین حاکم بر آن ، فرمولها و محاسبات آن ، صدور سند حسابداری آن همراه با یک مثال جامع در قالب 2 الی 3 صفخه با قابلیت سریع ارجاع شما به آن ، با استفاده از فهرست اتوماتیک
 11. علاوه بر تمامی مزایا همیشه همراه بودن با شماست ، کتاب الکترونیکی همراه حسابدار.

 

ما برای تهیه این کتاب الکترونیکی ماهها زحمت کشیده ایم تا یک کتاب بی عیب و نقص را تحویل شما بدهیم و یکی از کاملترین کتابهای حقوق و دستمزد میباشد و شما میتوانید به راحتی و با کلیک بر روی فهرست کتاب به همه بخشهای آن دسترسی سریع داشته باشید.

 

جهت تهیه این کتاب الکترونیکی بر روی لینک روبرو کلیک کنید تا وارد بخش خرید شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 11 =

#iguru_button_6179d93222cc0 .wgl_button_link { color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_6179d93222cc0 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6179d93222cc0 .wgl_button_link { border-color: rgba(13,14,17,1); background-color: rgba(13,14,17,1); }#iguru_button_6179d93222cc0 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_6179d93223172 .wgl_button_link { color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_6179d93223172 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6179d93223172 .wgl_button_link { border-color: rgba(13,14,17,1); background-color: rgba(13,14,17,1); }#iguru_button_6179d93223172 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_soc_icon_wrap_6179d93271a43 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6179d93271a43 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_6179d93271a43 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6179d93271a43 a:hover{ color: #ffffff; }
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است